20/9
2010

Ing. Roman Vašina: Rozhovor se starostou Ing. Romanem Vašinou

Život v naší městské části přináší mnoho otázek, které zajímají všechny občanů a proto jsme se rozhodli se na ně zeptat těch nejpovolanějších, kteří se s nimi potýkají každý den. Dnes se ptáme starosty Ing. Romana Vašiny (ODS):
Dříve než bych začal odpovídat na Vaše otázky, chtěl bych dětem, kterým v této době vydání Židenického Zpravodaje skončily prázdniny, popřát září plné sil a šťastný začátek dalšího školního roku v našich židenických základních školách.
Dobrý den, oznámení rozhovoru s Vámi naše čtenáře potěšilo a jejich otázky si Vám dovolím postupně položit. Jestli mohu, vznesl bych nyní nejčastěji kladené otázky ze strany nejen židenických občanů. Z dotazů občanů markantně vynikají otázky týkající se dopravy, a to jak silniční, tak železniční.
Nosným tématem po celé toto volební období, kterým se vedení radnice městské části zabývá již dlouhodobě, je výstavba velkého městského okruhu (VMO). Tento okruh má za úkol odlehčit dopravnímu zatížení židenické páteřní komunikace Svatoplukova-Gajdošova-Otakara Ševčíka, která je denně zatížena průjezdem až 45 tisíc vozidel. Židenický úsek VMO Rokytova-Karlova má pravomocné územní rozhodnutí od prosince 2008. V této době probíhá stavební řízení, které je nutnou podmínkou pro započetí vlastní stavby. Druhým dopravním tématem je rekonstrukce železničního uzlu Brno (ŽUB), konkrétně v úseku průjezdu územím Židenic. V rámci tohoto projektu nebyly příslušnými orgány akceptovány dle mého názoru oprávněné námitky občanů, občanských sdružení i samosprávy naší městské části. Tato situace vyvrcholila dokonce soudním sporem, ve kterém bylo původní územní rozhodnutí zrušeno a vráceno zpět první instanci k projednání. V průběhu tohoto územního řízení došlo ke změně statutu města Brna. Město pod vedením primátora si touto změnou statutu přisvojilo pravomoci v územních řízeních, která přesahují hranice jedné městské části na sebe. Přesto se domnívám, že tyto připomínky byly oprávněné a musí být v rámci územního řízení ŽUB projednány. Vedení radnice i kompetentní úředníci učiní maximum, aby výše uvedené připomínky byly vzaty v úvahu a byly projednány.
K dopravě patří i dotaz týkající se nedostatečných parkovacích ploch před poliklinikou na Viniční. Je možnost toto nějak zlepšit?
Chronickým nedostatkem parkovacích míst trpí nejen střed města Brna, ale i některé lokality v naší městské části, ve kterých se koncentruje z důvodu poskytování služeb nebo hustého osídlení velké množství parkujících vozidel. Jedním z problémových míst je prostor u polikliniky Viniční, kde stávající malé parkoviště zdaleka nepokrývá potřeby občanů. Tato situace je již řešena s vlastníkem nemovitosti polikliniky. A to výstavbou nového prostorného parkoviště vlastníky polikliniky na pronajatých pozemcích města.
Velká skupina našich občanů je již v seniorském věku. Co se pro ně zlepšilo?
Dlouhodobě působí v naší městské části tzv. Klub seniorů, který v roce 2007 změnil svého předsedu a v souvislosti s touto změnou, která byla učiněna na žádost původního předsedy vzhledem k jeho věku. Dle mého názoru byla v souvislosti s touto změnou do činnosti tohoto uskupení vnesena nová invence, která se projevila v narůstající účasti našich seniorů nejen na pravidelných pololetních setkáních v Dělnickém domě na Jamborové ulici, a to v řádu až 250 seniorů na jedno setkání. Velice mne těší ta skutečnost, že se stále více seniorů zapojuje do společenského dění v Židenicích. Proto připravujeme pro příští rok přes všeobecné škrty v rozpočtech navýšení financí pro činnost klubu seniorů. Budeme pokračovat v počítačových kurzech pro seniory, plánujeme zřídit speciální klubovnu a čítárnu, a zorganizovat výlety s kulturní i ozdravnou tématikou. Mimo to se budeme snažit doplnit parky a dětská hřiště o speciální cvičební zařízení se zaměřením převážně na seniory a dospělé.
Občané se často dotazují, co bude s kdysi chátrajícím areálem bývalé Zbrojovky. Co pro smysluplné využití tohoto prostoru může udělat městská část?
Již před několika lety odkoupila od správce konkurzní podstaty Zbrojovky soukromá firma celý chátrající areál. Od této doby vyvíjí nový majitel značné úsilí, aby toto významné území přeměnil z chátrajícího průmyslového komplexu na žijící obytně kancelářský areál. Toto celé území by se v době úplné dostavby mělo stát domovem až 10 tisíc občanů. V tomto záměru se snažíme spolupůsobit při tvorbě nového územního plánu celého areálu tak, aby komunikační napojení, městská hromadná doprava a ostatní návaznosti na infrastrukturu města odpovídala modernímu pojetí rozvoje městské části.
Jedním ze slibů daných občanům Židenic bylo zvýšení informovanosti veřejnosti a otevření se radnice veřejnosti. Jak se podařilo tento závazek dodržet? Jak se změnila informovanost občanů oproti minulosti? Můžete prosím stručně popsat některé změny? Otevřenost v komunikaci spočívá nejen ve zlepšení zdrojů informací, ale i v osobním kontaktu s občany. Pořádáte nějaká Vaše setkání s veřejností, kde Vám mohou položit přímo otázky?
Zásadním prvkem, ve kterém jsme se snažili přiblížit informace o činnosti úřadu a samosprávy blíže občanům, je elektronická komunikace v internetové síti, konkrétně webové stránky radnice, na kterých se snažíme aktuálně umísťovat informace, které občan pro život v naší městské části potřebuje. Doplňkem elektronického informačního systému je velmi oblíbené periodikum „Židenický Zpravodaj“, který využíváme pro informovanost i těch občanů, kteří mají z nějakého důvodu k elektronické komunikaci složitější přístup. Od počátku tohoto volebního období zpracovává podklady Židenického Zpravodaje na samosprávě nezávislá redakční rada, složená z židenických občanů. Tyto dva základní informační kanály operativně doplňujeme akcemi k aktuálním tématům, které byly nazvány Setkání s občany, na kterých se osobně setkává samospráva s občany. Mimo to jako starosta navštěvuji jednotlivá veřejná jednání například v rámci územních řízení, kdy bylo třeba podpořit a zdůraznit oprávněné požadavky židenických občanů.
Již dlouhodobě je ze strany občanů kritizováno uzavření smuteční síně u židenického hřbitova. Jaké jsou vyhlídky na její rekonstrukci?
Smuteční síň židenického hřbitova byla z rozhodnutí Statutárního města Brna z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího až nebezpečného stavu stavební části uzavřena na jaře roku 2007. Finanční náklady potřebné k odstranění těchto nedostatků dosahují částky 20 mil. Kč. Tato částka přes opakované požadavky nejen občanů, ale i samosprávy a úředníků MČ Brno – Židenice nebyla v rozpočtu města z důvodu jiných priorit k dispozici, navíc město již uvažovalo i o trvalém uzavření smuteční síně. Důvodem trvalého uzavření měl být její neekonomický a ztrátový provoz. Nicméně vzhledem k soustavnému tlaku občanů a židenické radnice byla rekonstrukce smuteční síně zařazena do investičních akcí pro rok 2011 ovšem s tím, že její realizace je podmíněna dostatečným objemem finančních prostředků na tuto akci v rozpočtu města Brna. Budeme i nadále trvat na obnově provozu a rekonstrukci této smuteční síně.
Na území naší městské části je více míst, která jsou dlouhodobě zanedbaná a zasloužila by si pozornost. Jednou z nich jsou i pozemky při ulici Gajdošova vedle ÚMČ. Bude s nimi něco dít?
Budeme usilovat o účelné využití tohoto prostoru s ohledem na přiléhající domov důchodců na ulici Nopově. Tento domov projde v blízké budoucnosti rozsáhlou rekonstrukci, kterou náš úřad také podpořil. Na ostatních plochách tohoto území podpoříme vhodnou zástavbu v souladu s podmínkami územního plánu. V žádném případě však aktivity podobné výstavbě čerpací stanice nepřipustíme.
Jednou z častých otázek židenických občanů byly i otázky týkající se obecního bydlení. Bude se pokračovat v privatizaci bytového fondu za zvýhodněných podmínek?
Budeme i nadále podporovat privatizaci bytového fondu uskutečňovaného prostřednictvím Statutárního města Brna, a to za stávajících zvýhodněných podmínek
Jak se daří zlepšovat možnosti odpočinku přímo v Židenicích, mám na mysli především obnovu parků a jiných zelených ploch na území městské části.
Nejvýznamnějším místem, kde si budou naši občané moci užít klidu v zeleni bude nově zregenerovaný park při ulici Bubeníčkova. Tento dlouho připravovaný projekt naší městské části financovaný z fondů Evropské unie dospěl konečně v těchto dnech do stádia realizace. Další naší snahou je najít lepší využití významné lokality lesoparku Bílá hora. V současné době je sestavováno zadání způsobu využití této lokality s důrazem na široké využití, jak mládeží, tak seniory.
Proslýchá se, že vedení radnice pracuje na zásadní změně, která by mohla pomoci k účelnému využívání sociálních dávek:
Vedení radnice společně s odborníky úřadu v návaznosti na novelizované předpisy, které upravují způsob výplaty sociálních dávek, připravuje nový způsob jejich výplaty prostřednictvím poukázek, který má účelněji zacílit tyto dávky na skutečně potřebné občany. Další formu, kterou bychom podpořili, je výplata dávek prostřednictvím speciálních platebních karet. Tato druhá forma je ale prozatím v návrzích, je projednávána v legislativních orgánech parlamentu a řeší se v odborných kruzích praktické provádění tohoto způsobu výplat dávek.
Jako starosta nesete asi největší díl odpovědnosti za chod celé městské části, Vaše rozhodnutí v podstatě ovlivňují životy nás všech a Váš čas je velmi vzácný. Jak jste na tom s volným časem? Zbývá Vám i čas na něco jiného než na práci?
Mimo své působení na židenické radnici jsem ještě z pověření sněmu brněnských starostů místopředsedou výboru městských částí a obvodů, snažím se využít zbytek svého volného času hlavně pro sport. Jako dlouholetý aktivní hráč volejbalu si chci udržet co nejdéle slušnou kondici hlavně tenisem.
Jistě není žádným tajemstvím, že se blíží měsíc říjen a v něm volby do zastupitelstev měst a obcí, tedy i do zastupitelstva naší městské části. Co byste vzkázal občanům Židenice?
Pomalu končí volební období, kdy díky Vaší projevené důvěře Občanská demokratická strana v rámci koalice vedla židenickou radnici. Rozhodně jsme se s mými kolegy snažili naplnit nebo alespoň rozpracovat programové cíle, se kterými jsme před Vás před čtyřmi lety předstoupili. Díky této příležitosti jsme navíc získali spoustu dalších konkrétních podnětů, jak Židenice v následujícím volebním období 2010 až 2014 nadále rozvíjet a zlepšovat.
Děkuji Vám za rozhovor, pane starosto. Chtěl bych Vám také poděkovat, nejen jménem svým, ale hlavně jménem všech občanů Židenic, za odvedenou práci. Závěrem si dovoluji vyslovit malé přání, aby otevřenost a vstřícnost radnice vůči občanům byla pod vaším vedením zachována i do budoucna.

za redakci se ptal Jiří Motloch
na otázky odpovídal starosta Ing. Roman Vašina (ODS)