8/10
2014

Rozhovor s kandidátem č. 3: Ing. arch. Pavel Sáňka


Mnoho občanů zajímá diskutovaná výstavba výškové budovy Eliptica vedle Tyršova parku. Není tato stavba pro Židenice megalomanská?


Každou novou výstavbu v Židenicích samozřejmě podporujeme a nejinak to bylo zpočátku i v případě polyfunkčního centra Eliptica v sousedství Tyršova parku.
Protože by se v případě realizace jednalo o stavbu velkého významu, který přesahuje hranice Židenic a protože studie stavby řešila i nový, podstatně komfortnější příjezd k budově radnice včetně nových parkovacích stání a revitalizaci přilehlého Tyršova parku z prostředků investora nikoliv radnice, byla developerovi a projektantům stavby umožněna prezentace projektu na půdě Úřadu městské části, což mohlo vypadat jako bezvýhradná podpora ze strany pana starosty, což ovšem nebyla tak úplně pravda. Pan starosta vítal aktivity projektu týkající se příjezdu k radnici, parkovacích stání a revitalizace Tyršova parku, nepodporoval však projekt více, než ostatní výstavbu v naší městské části. Prezentací projektu údajná podpora skončila, nyní musí projekt svoji životaschopnost obhájit při jednání s orgány státní správy.
Jedná se sice o stavbu objemnou, nicméně v žádném případě bych ji nenazval megalomanskou, protože svým měřítkem plně odpovídá otevřenému prostoru ulice Gajdošovy a je jistě smysluplnější a atraktivnější, než divoká skládka, která byla na tomto místě snad od nepaměti a kterou odstranil až developer po zakoupení tohoto pozemku od státu. Nejedná se ani o stavbu v plném rozsahu výškovou. Pouze z malé části ze zadní strany půdorysu čtyřpodlažní budovy vystupují dvě věžové nástavby s rezidenčními byty, jejichž prodejem chtěl developer uhradit náklady stavby.
Dlužno ještě poznamenat, že pan starosta měl s tímto pozemkem úplně jiné záměry - chtěl zde vybudovat objekt s obecními byty pro mladé rodiny a seniory, navázané na Domov pro seniory Nopova. Stát však nedal šanci Městské části Brno-Židenice tento pozemek zakoupit pro realizaci tohoto záměru a prodal jej výše zmiňovanému developerovi.
Protože materiální zdroje městské části jsou značně omezené, jsme při nové výstavbě často odkázáni na developery, kteří výstavbu zainvestují, ovšem potřebují také dosáhnout zisku a tak je u každé stavby vždy něco navíc, na čem městská část nemá žádný zájem, což však umožňuje podnikateli pokrýt náklady a dosáhnout zisku. V tomto případě to byly ony dvě věže eliptického průřezu. Podobné případy jsou často silně diskutabilní a záleží potom na orgánech samosprávy a státní správy, zda je navrhované řešení přijatelné, či nikoli.